درزبند اپوکسی CO-233

مشخصات

پوشش CO-233 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه اپوکسی ونیل استر تغییر شکل یافته (Vinyl ester Modified Epoxy Resin) و پودر ترکیبی مخصوص (Special mix powder)و هاردنـــــر متیل اتیل کتون پروکساید (MEKP) و شتاب‌دهنده محلول کبالت (Cobalt Solution) بصورت چهارجزئی تولید و ارائه میگردد که با توجه به خصوصیات برجسته شیمیائی و حرارتی این محصول امکان بکارگیری آن در محیط هائی که مقاومت شیمیائی و حرارتی را توأماً نیازمند میباشد وجود‌ دارد.

موارد مصرف

  • پوشش کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیائی مانند اسیدها و قلیاها قرار دارند.
  • به عنوان پوشش ضد اسید برای پر نمودن درزهای بین کاشیهای ضد اسید در واحدهای شیمیائی .
  • به عنوان پوشش ضد اسید برای اجرای کفپوشهای مقاوم در مقابل مواد شیمیائی در سطوح مختلف.

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری : مایع غلیظ
رنگ (ترکیبی محصول)  : مشکی
ویسکوزیته (ترکیبی محصول): تیکسوتروپ
وزن مخصوص(ترکیبی محصول): 1.9  gr/cm3
نسبت ترکیبی وزنی: رزین  CO-233 : 100    واحد
پراکساید :

شتابدهنده‌کبالت:

پودر CO-233 :

5/1-1 واحد

1-5/0 واحد

200    واحد