ملات ضد اسید CO-232

مشخصات

ملات‌ ضد اسید CO-232 از سری‌ محصولات شرکت مواد مهندسی‌ مکرر بوده که بر پایه‌ رزین ونیل‌ استر تغییر شکل ‌یافته (Vinyl ester Modified Resin) و پودر ترکیبی ‌مخصوص (Special mixpowder) و هاردنـــــر متیل ‌اتیل ‌کتون پروکساید (MEKP) و شتابدهنده محلول کبالت (Cobalt Solution) بصورت چهارجزئی تولید و ارائه میگردد که با توجه به خصوصیات برجسته شیمیائی و حرارتی این محصول امکان بکارگیری آن در محیطهائی که مقاومت شیمیائی و حرارتی را توأماً نیازمند میباشد وجود دارد.

موارد مصرف

  • پوشش کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیائی مانند اسیدها و قلیاها قرار دارند.
  • به عنوان ملات ضد اسید برای نصب کاشی ضد اسید در واحدهای شیمیائی.
  • به عنوان ملات ضد اسید برای اجرای گروتهای مقاوم در مقابل مواد شیمیائی در سطوح مختلف.

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری : ملات
رنگ (ترکیبی محصول)  : مشکی
ویسکوزیته (ترکیبی محصول): تیکسوتروپ
وزن مخصوص(ترکیبی محصول): 2.1  gr/cm3
نسبت ترکیبی وزنی: رزین  CO-232: 100     واحد
پراکساید :

شتابدهنده کبالت :

پودر CO-232 :

5/1-1  واحد

1-5/0  واحد

300     واحد

زمان ترکیب چهار جزء: 3        دقیقه
زمان‌ژل‌شدن(Gel Time) در250سانتیگراد: 20-15  دقیقه
زمان‌خشک‌شدن(Curing Time)در250سانتیگراد: 3    ساعت
زمان خشک شدن نهائی در 250 سانتیگراد: 7    روز