هاردنر اپوکسی HA-205

مشخصات

هاردنر  H-205 یک هاردنر سیکلو آلیفاتیک اصلاح شده است.

این هاردنر دارای خواص فیزیکی ( ویسکوزیته، دانسیته، رنگ ) ، سرعت پخت ، كيفيت سطح اجرا شده ، خواص مکانیکی (کششی و فشاری) و مقاومت شیمیایی ( اسید، باز و حلال ) کاملا یکسان با هاردنر F-205 است .

موارد مصرف

  • کفپوش های اپوکسی
  • پوشش های اپوگسی

خواص فیزیکی و ظاهری

خواص روش آزمایش واحد مقدار
ویسکوزیته D-445 c.P 700-500
دانسیته D-792 Kg/l 04/1
رنگ D-1544 Gardner Scale max 2
HAEW محاسبه شده g 106 – 102
نسبت ترکیب با رزین

با رزین دارای EEW=188

محاسبه شده % 58